22 350 73 32od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 17
504 029 855tel. komórkowy

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.security-point.pl jest prowadzony przez firmę Security Point - Marek Pawlak z siedzibą przy ul. Tymiankowej 12, 05-830 Stara Wieś, posiadającą NIP 534-216-51-32

2. Sklep internetowy www.security-point.pl, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na stronie internetowej www.security-point.pl za pośrednictwem sieci WWW.

3. Zamówienia poprzez stronę internetową www.security-point.pl składać można 24 godziny na dobę, przez cały rok. Możliwe również jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem +48 22 350 73 32 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

5. Zawartość sklepu internetowego www.security-point.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna określonego towaru.

6. Wszystkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

7. Ilość produktów oferowanych w sklepie jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

8. Oferta ważna jest na terenie Polski.

9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Koszt transportu podawany jest podczas składania zamówienia w trakcie wyboru formy dostawy i odbioru towaru.

11. W sklepie podane są ceny brutto towarów w złotych polskich.

12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Security Point zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.

13. Security Point - Marek Pawlak zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

14. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu Security Point. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

  • dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  • co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
  • sposób płatności
  • koszty transportu

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych, w tym numeru telefonu.

3. Przyjęcie zamówienia poprzedza jego weryfikacja, w ramach, której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość, przesunięcia terminu wysyłki, o czym poinformuje Klienta osobnym e-mailem lub telefonicznie.

5. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze sklepem Security Point leży po stronie Klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą e-mail lub telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  • przelewem - za pośrednictwem usługi serwisu .....
  • przelewem - tradycyjnym na konto Security Point

10. Dane do przelewu:

11. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (wyświetlany po jego złożeniu). Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po zaksięgowaniu należności na koncie.

12. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

13. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającym zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

14. W uzasadnionych przypadkach Security Point zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

15. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wybranych firm kurierskich.

16. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej.

ZWROT TOWARU I GWARANCJA

1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny, który jest podstawą do wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

2. Odpowiedzialność Security Point - Marek Pawlak za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

3. W okresie 10 dni kalendarzowych od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Security Point w ciągu 10 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

4. Reklamacje należy przesyłać, po uzgodnieniu telefonicznym, za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Firma Security Point - Marek Pawlak nie odbiera przesyłek pobraniowych od Klientów , chyba że strony postanowią inaczej.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur pokrywa Klient.

6. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją producentów.

7. Towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

8. Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, produkty wykonane według indywidualnego zamówienia Klienta oraz towary niekompletne i posiadające ślady przeróbki.

9. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem witryny WWW.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Jeśli Klient zgodzi się na otrzymywanie newslettera jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Security Point są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom przez firmę Security Point - Marek Pawlak. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

5. Pliki Cookies - Security-Point.pl wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez ponownego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie www.security-point.pl Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

USTALENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Z chwilą pokwitowania protokołu odbioru na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Security Point - Marek Pawlak a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez krajowe sądy powszechne.

5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Security Point - Marek Pawlak z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Twój koszyk

Ilość Cena Łącznie
0,00 zł
Przejdź do Zamówienia
Twój koszyk jest pusty